"Φωνές" - η προφορική ιστορία στο προσκήνιο

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας (νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί τάξεων και ειδικοτήτων) και της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν σχολική ομάδα και με την οποία προτίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος να διερευνήσουν θέματα προφορικής ιστορίας.

Ζητούμενο της προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και πολλαπλασιαστικά της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα τοπικής, δημόσιας και προφορικής ιστορίας και η δημιουργία, μετά από επιμόρφωση και εκπαίδευση, πυρηνικής ομάδας ερευνητών προφορικής ιστορίας σε θεματικές περιοχές που συνδέονται με την ιστορία της Κρήτης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση ερευνητών προφορικής ιστορίας για τη(ν):

  • Ενίσχυση της ιστορικής έρευνας και της παραγωγής ιστορικής γνώσης μέσω μιας ανακαλυπτικής μαθησιακής διαδικασίας.
  • Συμβολή στην ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης και στη διατύπωση ιστορικού λόγου από τους συμμετέχοντες.
  • Αξιοποίηση του οικείου αποθέματος γνώσεων και εμπειριών των συμμετεχόντων για την οικογενειακή και την τοπική ιστορία.
  • Ενεργοποίηση και ενδυνάμωση της συνεργασίας και της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ ερευνητών και τοπικής κοινότητας.
  • Παροχή ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων, σχολείων, συλλογικοτήτων, ανεξάρτητων ερευνητών της τοπικής, δημόσιας και προφορικής ιστορίας.
  • Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μελών των τοπικών ομάδων και κοινοτήτων για το παρελθόν του τόπου και τη συμβολή τους στην ενδυνάμωση της ιστορικής μνήμης και της ιστορικής συνείδησης.

Ιδιαίτερες επιδιώξεις για τους συμμετέχοντες:

Η απόκτηση δεξιοτήτων ιστορικής έρευνας, σχεδιασμού λήψης προφορικής συνέντευξης, τεχνικής επεξεργασίας υλικού προφορικών συνεντεύξεων, αρχειοθέτησης υλικού και δημιουργίας αποθετηρίου προφορικών συνεντεύξεων, η αξιοποίηση προφορικών μαρτυριών για χρήση στην κοινότητα και στην εκπαίδευση.

Επιπλέον, η δημιουργία οπτικοακουστικών προϊόντων -ντοκιμαντέρ και αφηγηματικών ταινιών μικρού μήκους με βάση στοιχεία του αποθετηρίου προφορικών μαρτυριών που θα δημιουργηθεί.

Το επιμορφωτικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φωνές» - η προφορική ιστορία στο προσκήνιο» επιχειρεί να διερευνήσει όψεις της τοπικής ιστορίας της Κρήτης που συνδέονται με την προφορικότητα, να γεφυρώσει εποχές και κουλτούρες μέσα από το λόγο και τις αναπαραστάσεις ανθρώπων για τα σημαντικά της ζωής τους και της ζωής των σημαντικών άλλων της γειτονιάς τους, του χωριού τους, της πόλης τους, του τόπου τους.

Διάρκεια Προγράμματος: οκτώ (8) μήνες

Επιμορφωτικά Βήματα του Προγράμματος:

Οι συμμετέχοντες έχουν υποχρέωση να παρακολουθήσουν τις δια ζώσης συναντήσεις του προγράμματος (δυνατότητα απουσίας 5% στο σύνολο των ωρών) και να εκπονήσουν τις δραστηριότητες που ανατίθενται εξ αποστάσεως.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος πρέπει να λάβουν 2 συνεντεύξεις και να ολοκληρώσουν το φάκελο προτεινόμενου υλικού για αυτές τις συνεντεύξεις. Ο φάκελος θα αξιολογηθεί ως προς την επάρκειά του από τον υπεύθυνο επιμορφωτή/συντονιστή της κάθε θεματικής περιοχής προφορικών συνεντεύξεων.

Προαιρετική είναι η συμμετοχή των συμμετεχόντων στην παραγωγή κινηματογραφικού προϊόντος με αξιοποίηση του υλικού των προφορικών συνεντεύξεων.

Στους συμμετέχοντες παρέχεται υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, με βιβλιογραφία, χρήσιμες ιστοσελίδες και καλές πρακτικές για τη μελέτη τους. Επίσης, διατίθεται σε έντυπη μορφή η έκδοση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων «Προφορικές Ιστορίες – ένας οδηγός προφορικής ιστορίας για την εκπαίδευση και την κοινότητα» [Ρεπούση Μ. & Ανδρεάδου Χ.(επιμ.), 2012].

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον/στην επιμορφωτή/τρια του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης ή την τελική εργασία.

TOP